Actualitat - ASSESSORIA FISCAL - DRET TRIBUTARI

ÀREES D'ESPECIALITZACIÓ

ASSESSORIA FISCAL - DRET TRIBUTARI

ASSESSORIA FISCAL - DRET TRIBUTARI

L'Assessorament Fiscal és veritablement el cor del nostre Gabinet.

Els serveis que prestem als nostres clients, són amplis i sempre sota el principi de l'atenció personal i individualitzada, amb tot el temps que es precisi.

 

Societats:

 • Assessorament personal i exhaustiu, relatiu a les seves activitats econòmiques.
 • Planificació Fiscal empresarial.
 • Reestructuracions Empresarials.
 • Emissió d'Informes i Dictàmens de naturalesa tributària.
 • Defensa del contribuent en Inspeccions i Requeriments.
 • Recursos davant les Agències Tributàries.
 • Reclamacions davant els Tribunals Econòmic-Administratius i Demandes davant els Tribunals Superiors de Justícia o uns altres.
 • Preparació d'expedients d'Operacions Vinculades.
 • Assessorament o si escau elaboració, de les declaracions tributàries de tipus periòdic, mensuals, trimestrals i anuals, tals com l'Impost de societats, IVA, etc.)
 • Assessorament o elaboració dels Comptes Anuals (Balanç i Compte de Pèrdues i Guanys Comparativa, així com la Memòria), Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN) i si escau, Informe de Gestió i Estat de Fluxos d'Efectiu (EFE).
 • Dipòsit dels Comptes Anuals en el Registre Mercantil i seguiment fins a la seva inscripció.
 • Declaracions censals de tot tipus.
 • Impostos locals.
 • Actualització de novetats Legislatives, Administratives i Jurisprudencials

 

Persones Físiques:

 • Assessorament personal i exhaustiu, relatiu a les seves activitats econòmiques, negocis patrimonials o de qualsevol tipus, separacions matrimonials i divorcis, vendes d'immobles i actius financers, etc.
 • Planificació Fiscal personal i patrimonial.
 • Assessorament o si escau elaboració, de les declaracions tributàries de tipus periòdic, mensuals, trimestrals i anuals, tals com l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques –IRPF-, IVA, etc.)
 • Preparació dels expedients per l'Impost sobre Successions i Donacions. Assessorament als hereus per a una tributació més eficient.
 • Assessorament en la redacció testamentària.
 • Declaracions censals de tot tipus.
 • Impostos locals.
 • Defensa del contribuent en Inspeccions i Requeriments.
 • Recursos davant les Agències Tributàries.
 • Reclamacions davant els Tribunals Econòmic-Administratius i Demandes davant els Tribunals Superiors de Justícia o uns altres.
 • Actualització de novetats Legislatives, Administratives i Jurisprudencials