Actualitat - <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: familia in <b>/var/www/clients/client3/web16/web/actualidad/article_tpl.php</b> on line <b>3</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'title' of non-object in <b>/var/www/clients/client3/web16/web/actualidad/article_tpl.php</b> on line <b>3</b><br />

Actualitat

L'IMPOST CATALÀ SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES: REACTIVAT

Us resumim les qüestions claus sobre aquest impost després de la Sentència del Constitucional que avala l'impost i la seva reactivació amb efectes des del moment de la seva creació l'any 2017. 

 

Què grava l’IANP?

La tinença de certs actius per part d’entitats, quan aquests actius no productius estiguin a Catalunya

 • Precisió: L’aplicació d’aquest impost es limita al territori de Catalunya i únicament obliga a entitats domiciliades a Catalunya.

 

 • Precisió: el concepte de tinença no és equivalent a propietat, sinó que és extensible a altres drets reals, como el de superfície, el d’usdefruit o el d’ús.

 

A quins béns afecta?

Només a aquells béns improductius del tipus següent:

 • Béns immobles,
 • Vehicles de motor amb una potència igual o superior a 200 CV.
 • Embarcacions d’oci i aeronaus.
 • Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
 • Joies.

 

 • Precisió: Només queden subjectes a aquest import les entitats domiciliades a Catalunya amb aquests béns localitzats a Catalunya. Per tant:
  • Una societat domiciliada a La Rioja titular d’un immoble situat a Catalunya no queda subjecta a l’impost. Si aquesta societat canvia el seu domicili fiscal a Catalunya, llavors passarà a estar-ne subjecta.
  • Una societat domiciliada a Catalunya amb immobles situats fora de Catalunya, que es pugessin considerar improductius, no estaria subjecta a l’IANP.
  • Els béns mobles (embarcacions, aeronaus, vehicles, etc.) s’entenen localitzats en el domicili fiscal del seu titular, de manera que només es generaria tributació si el titular té el seu domicili fiscal a Catalunya.

 

Què és un actiu no productiu? 

1. En tot cas són NO productius els actius NO afectes a una activitat econòmica.

 

 • Precisió: Es consideren en general afectes a una activitat i, per tant, no subjectes a l’IANP, aquells elements que el seu preu d’adquisició no supera els beneficis dels últims deu anys de les activitats econòmiques desenvolupades.

 

2. Aquells actius cedits a soci, partícip o persona vinculada i que, independentment que estiguin afectes a una activitat econòmica, puguin trobar-se en algun dels següents casos:

 

a) Quan es cedeixi de manera gratuïta y NO constitueixi per a aquesta persona una retribució en espècie.

Per tant, si la cessió constitueix una retribució en espècie per a qui ho rep, no hi hauria tributació.

 • Precisió: En aquest cas es considera actiu no productiu, només per la part proporcional que es destina a finalitats privades. 

 

b) Que es cedeixi per un preu i no es compleixin tots i cadascun dels següents requisits:

 • Que la retribució de la cessió sigui a valor de mercat.
 • Que el beneficiari de la cessiótreballi de manera efectiva en la societat, i finalment,
 • Que es rebi per aquest treball una retribució superior al preu de la cessió.

 

Per tant, si qualsevol d’aquests requisits no es compleix, hi hauria tributació per l’IANP, malgrat que el bé cedit fos un actiu afecte a la activitat econòmica o/i hi hagués un preu per la cessió.

 

3. Quedaran exclosos de l'IANP

 • Els actius cedits gratuïtament a favor de treballadors NO propietaris, NO socis o NO partícips de la societat o entitat, si la cessió constitueix rendiment en espècie per a aquests.
 • Els que es destinin a serveis econòmics i socioculturals del personal al servei de l’activitat.

 

A qui afecta l’IANP? 

 • Entitats amb personalitat jurídica.
 • Entitats sense personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició.

 

 • Precisió: Tributs de Catalunya, en consulta realitzada per l’AEDAF, ha interpretat que aquest Impost no és aplicable a les entitats que rebin la consideració de societats patrimonials en el marc de l’Impost sobre Societats. Per tant, aquestes entitats queden excloses de l’àmbit de l’IANP.

 

Quan es merita aquest impost?

L’impost es merita l’1 de gener de cada any.

 

Si la meritació de l’impost té lloc el dia 1 de gener de cada any, ¿quan es revisen els requisits per a considerar una societat com a patrimonial i que quedi exonerada de l’IANP?

Donat que la consideració com a entitat patrimonial aplicant els criteris de l’Impost sobre Societats suposa la no subjecció a l’IANP, és necessari tenir present respecte de quin moment temporal revisar la condició d’entitat patrimonial. 

Així, en resposta a les consultes formulades per l’AEDAF, Tributs de Catalunya ha aclarit que, donat que la meritació de l’impost és el dia 1 de gener de cada any, la consideració com a entitat patrimonial s’haurà de revisar respecte de l’últim exercici immediatament tancat abans de la data de meritació. 

 

 • Exemple 1: En el cas que l’exercici social coincideixi amb l’any natural:
  • Per a l’IANP de l’exercici 2018, meritat el dia 1/1/2018, el període impositiu 2017 serà el de referència per a revisar la consideració d’entitat patrimonial a efectes de la Llei de l’Impost sobre Societats.

 

 • Exemple 2: En el cas que l’exercici social NO coincideixi amb l’any natural:
  • Si la data de tancament de l’exercici social és el 30/6/2017, aquest seria l’exercici de referència per a revisar la consideració d’entitat patrimonial per a valorar la subjecció a l’IANP de l’exercici 2018, la meritació del qual té lloc el dia 1/1/2018.

 

Com es determina la base imposable de l’Impost?

S’aplica una escala progressiva sobre la suma total del valor de mercat dels elements no productius.

El valor de mercat es determina de la següent manera:

 • Per a immobles i drets reals sobre aquests: s’utilitzarà el valor cadastral.
 • Vehicles, embarcacions i aeronaus: el valor de mercat. És vàlid utilitzar les taules de valoració aprovades a efectes de l’Impost sobre Successions i Donacions o de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials.
 • Objectes d’art, antiguitats i joies: pel seu valor de mercat
 • Els béns cedits en arrendament financer: segons el valor resultant d’aplicar les normes per a arrendaments de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials.

 

Quant es paga?

No és una quantitat ni un tipus fix. Sobre el total de base imposable, determinada segons les indicacions anteriors, la quota de l’IANP es calcula aplicant una escala progressiva que va des de una tributació del 0,21% per a bases imposables superiores a 167.000 €, fins a un tipus marginal màxim del 2,75% per a bases imposables superiors a 10,7 milions de  €.

L’impost no permet la deducció de cap tipus de despesa.

  

Com i quan es paga?

 • La presentació i ingrés de la declaració ha de ser per via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.
 • Termini
  • Extraordinari: Per a la presentació de les declaracions de “l’Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques” dels exercicis 2017, 2018 y 2019, es regula de forma extraordinària un termini de presentació que va des de l’1 d’ octubre fins al 30 de novembre de 2019.
  • Ordinari: Per a la presentació de les declaracions relatives a l’exercici 2020 i següents,el termini s´estableix des de l’1 al 30 de juny de cada any. 

 

NOTA: Aquesta publicació conté exclusivament informació general sobre la matèria analitzada. A través d'aquesta, Gabinet Vallribera-Baqués i Associats no emet cap opinió jurídica o tècnica per a un supòsit concret. Per aquest motiu, el nostre Gabinet queda a la seva disposició per a estudiar de manera personalitzada la solució més adequada per al seu cas. En qualsvol cas, Gabinet Vallribera-Baqués i Associats no assumirà caop responsabilitat en relaciónal contingut d'aquest publicació general.